Delaware.gov logo
Vennootschapsrecht
in Delaware

Procederen bij de Delaware Court of Chancery en de Delaware Supreme Court


Delaware is over de hele wereld bekend om haar efficiënte en professionele rechtssysteem, met name binnen het vennootschapsrecht en de commerciële rechtspraktijk. De reputatie en jurisprudentie van de rechters uit Delaware – in het bijzonder die van de Court of Chancery – is de belangrijkste reden voor ervaren juristen vanuit de hele wereld om vennootschappen te adviseren zich in Delaware te vestigen.

De Delaware Court of Chancery is in de Verenigde Staten de bedrijfsrechter bij uitstek. Als een ‘court of equity’ heeft zij bevoegdheid in zaken die gaan over ‘equitable rights’ (zoals trusts en fiduciaire verplichtingen) en ‘equitable remedies’ (zoals voorzieningen en bevelen tot nakoming). Zij is tevens bevoegd in zaken die betrekking hebben op de Delaware General Corporation Law en andere vennootschapsrechtelijke regelgeving en in procedures omtrent vennootschappelijke documenten zoals statuten, reglementen en fusieovereenkomsten. De gerichte jurisdictie van de Court of Chancery heeft als gevolg, dat zowel de rechters in de Court of Chancery als de advocaten die voor de Court of Chancery procederen ter zake gespecialiseerd en ervaren zijn.

De Court of Chancery bestaat uit één Chancellor en vier Vice-Chancellors. Ieder van hen is benoemd door de gouverneur op advies en met instemming van de senaat, voor een termijn van twaalf jaren. De rechters die geselecteerd worden om zitting te hebben in de Court of Chancery zijn van oudsher ervaren en deskundige juristen, die vertrouwd zijn met de vennootschapsrechtelijke en commerciële aard van de zaken die frequent voor de Chancery Court aanhangig worden gemaakt. De grondwet van Delaware schrijft voor dat bij de bezetting van rechterlijke posities in Delaware wordt voorzien in een balans tussen de grote politieke partijen; de leden van de Court of Chancery streven naar het nemen van onpartijdige beslissingen. Omdat de meeste vennootschapsrechtelijke geschillen betrekking hebben op vennootschappen die buiten Delaware hun hoofdkantoor aanhouden, heeft de Court of Chancery geen last van een ‘hometown bias’. De rechters in Delaware bieden aan procederende partijen een gelijk speelveld, waar zowel aandeelhouders als bestuurders zaken winnen en verliezen—vanwege inhoudelijke redenen, niet om andersoortige redenen.

De Court of Chancery kent geen juryrechtspraak, zodat in alle procedures wordt beslist door de Chancellor of een Vice-Chancellor die hun beslissingen motiveren in uitvoerige en doordachte schriftelijke uitspraken. De traditie van de Court of Chancery om schriftelijk uitspraak te doen is meer dan een eeuw oud. De kwantiteit en kwaliteit van de uitspraken van de Court of Chancery bieden een belangrijke meerwaarde voor in Delaware gevestigde entiteiten, nu zij daarmee worden voorzien van een doorwrochte en voorspelbare jurisprudentie. Bestuurders en advocaten van vennootschappen in Delaware kunnen deze jurisprudentie gebruiken als gids bij het uitzetten van nieuw beleid.

Een ander voordeel dat de Court of Chancery heeft boven de meeste andere rechtbanken is haar flexibiliteit. Als een nieuwe zaak wordt aangebracht, wijst de Chancellor deze zaak toe aan een van de rechters in de Court of Chancery. De rechter aan wie de zaak wordt toegewezen voert de regie over de procedure, totdat daarin een beslissing wordt gegeven. De Court of Chancery is al vroeg overgestapt op een systeem van elektronische procesvoering, waardoor de procespartijen op eenvoudige wijze toegang hebben tot processtukken en processtukken kunnen indienen. De procedureregels van de Court of Chancery schrijven geen formalistische termijnen of procedures voor, maar bieden de Court of Chancery en de procespartijen de mogelijkheid tot maatwerk. De Court of Chancery is ook bevoegd om voorzieningen (‘equitable remedies’) te treffen, die kunnen worden toegesneden op de omstandigheden van het concrete geval.

De gerichte jurisdictie van de Court of Chancery biedt haar de mogelijkheid om indien nodig op zeer voortvarende wijze recht te spreken in complexe zaken, zonder dat deze spoedbehandeling ten koste gaat van kwaliteit of zorgvuldige aandacht. Als ‘court of equity’ behandelt de Court of Chancery geen strafzaken en slechts zelden typische civiele zaken die louter draaien om schadevergoeding (zoals productaansprakelijkheid of verkeersaansprakelijkheid). Daardoor wordt de Court of Chancery vrijgehouden om recht te spreken in grote vennootschapsrechtelijke geschillen en contractuele disputen tussen handelspartijen, zoals geschillen tussen joint venture-partners, met een snelheid die het moderne handelsverkeer vergt. Anders dan in vele andere rechtbanken kunnen partijen die procederen bij de Court of Chancery, indien nodig, op een termijn van soms dagen of weken een uitspraak vragen (en krijgen).

Tegen uitspraken van de Court of Chancery staat cassatieberoep bij de Delaware Supreme Court, de hoogste rechterlijke instantie van Delaware. De Supreme Court is de hoogste autoriteit op het gebied van vennootschapsrecht, bedrijfsrecht en handelsrecht in Delaware.

In de Supreme Court nemen vijf Justices zitting; iedere Justice wordt – op dezelfde wijze als de leden van de Court of Chancery – benoemd door de gouverneur op advies en met instemming van de senaat, voor een termijn van 12 jaren. De Supreme Court kan een zaak behandelen met een combinatie van drie Justices of met alle Justices (‘en banc’), zoals het geval is in de meeste vennootschapsrechtelijke procedures. Een cassatieberoep bestaat doorgaans uit wisseling van processtukken en een mondelinge behandeling ten overstaan van de Supreme Court, die normaliter vervolgens een beslissing neemt die wordt gegeven in een schriftelijke uitspraak.

Evenals de Court of Chancery is de Supreme Court bereid tot het hanteren van een spoedbehandeling, indien daartoe aanleiding bestaat. Hoewel op cassatieberoepen door de Supreme Court doorgaans worden beslist binnen 180 dagen gerekend vanaf de dag waarop het cassatieberoep wordt ingediend, kan en zal de Supreme Court een beslissing nemen op een termijn van enkele dagen, in het bijzonder in geval van vennootschapsrechtelijke geschillen die op zeer korte termijn beslechting vergen.

De rechters in Delaware staan in een lange traditie waar het gaat om het voorzien van Zakelijke entiteiten van schriftelijke uitspraken op het terrein van het vennootschapsrecht, evenals van deskundige en onpartijdige rechters die in staat en bereid zijn om procedures af te stemmen op de omstandigheden van het geval, zodat zakelijke entiteiten worden voorzien van tijdige en richtinggevende uitspraken inzake het recht van Delaware.


Voor informatie over de advocatenkantoren die deze artikelen hebben geschreven of vertaald, verwijzen wij u naar het colofon. De staat Delaware is hen erkentelijk voor hun hulp.

Wettelijke afstandsverklaring: De hierin bevatte materialen zijn bedoeld ter informatieverstrekking omtrent de hierin behandelde onderwerpen. Het Department of State van Delaware houdt zich niet bezig met het verstrekken van juridische, boekhoudkundige of andere professionele dienstverlening. Als u op zoek bent naar juridisch advies of andere professionele bijstand, dan moeten de diensten van een hiertoe bevoegde professional worden ingehuurd.

Vertalingen van de inhoud naar een andere taal dan het Engels zijn alleen voor uw gemak verschaft. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd of geïmpliceerd. Ook moet worden opgemerkt dat deze materialen technische en juridische termen kunnen bevatten, waarvan de betekenis moeilijk kan worden vertaald. Als u vragen hebt over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaling, dan raadpleegt u de Engelse versie van het document. Ook kunt u overwegen een advocaat die gespecialiseerd is in de wetgeving van Delaware om advies te vragen.

Raadpleeg de Engelstalige versie van dit artikel voor meer achtergrondinformatie en koppelingen naar het oorspronkelijke bronmateriaal. Dit artikel is vertaald in juli 2013. De Engelstalige versie kan meer recentelijk zijn bijgewerkt.


Image of the Wilmington, DE skyline
+