Delaware.gov logo
Vennootschapsrecht
in Delaware

Voorbij de grenzen: Delaware’s voordelen voor de internationale zakenwereld


Delaware is al lange tijd de meest vooraanstaande jurisdictie in de Verenigde Staten voor alle soorten zakelijke entiteiten. Maar Delaware’s zakelijke wetgeving is ook aantrekkelijk voor buitenlandse ondernemingen die een thuis zoeken voor hun ondernemingsactiviteiten in de Verenigde Staten. Die wetgeving wordt regelmatige herzien en bijgewerkt aan de hand van belangrijke inbreng van advocaten die gespecialiseerd zijn in de zakelijke entiteiten van Delaware. [Zie De heldere en faciliterende wet van Delaware.] Delaware stelt eigenaren van ondernemingen in staat om entiteiten op te richten door middel van een relatief eenvoudig en efficiënt proces. Delaware’s Secretary of State heeft haar activiteiten verfijnd om te voldoen aan internationale kwaliteitsnormen. De Secretary of State voorziet in versnelde behandeling van documenten en accepteert elektronische aanmeldingen, wat het mogelijk maakt om snel entiteiten op te richten. De Secretary of State biedt zelfs een ‘Global Filing Service’, wat het mogelijk maakt om—met vooraankondiging—in het weekend of tijdens vakanties in de Verenigde Staten internationale entiteiten op te richten.

Delaware’s zakelijke wetgeving biedt over het algemeen een aantal voordelen voor internationale ondernemingen. Onder Delaware recht is het ook mogelijk om door middel van efficiënte procedures ondernemingen te combineren en andere transacties te bewerkstelligen, waaronder fusies, overdrachten en omzettingen.

Delaware biedt een aantal alternatieve methoden om ondernemingen te combineren, waaronder fusies en verkoop van activa. Delaware faciliteert ook combinaties van ondernemingen die veel verschillende entiteiten hebben binnen hun groep, waaronder binnen- en buitenlandse entiteiten. Voordat Delaware entiteiten partij worden bij een combinatie van ondernemingen is geen gerechtelijke of toezichtrechtelijke goedkeuring nodig op deelstatelijk niveau. Omdat de wetgeving van Delaware helder is over de hiervoor genoemde transacties, zijn internationale investeerders over het algemeen in staat om juridische opinies te krijgen over de aard van de entiteit na de transactie.

In vergelijking met veel internationale zakelijke wetgeving, die meer regulering kan meebrengen of aangescherpte procedures kan vereisen (zoals ‘schemes of arrangement’), zijn in Delaware wettelijke methoden voor het finaliseren van fusies en overnames flexibel en beproefd door daadwerkelijk, efficiënt en langdurig gebruik gedurende vele decennia. Om die reden hebben zelfs veel buiten Delaware gevestigde Amerikaanse vennootschappen zich alsnog gevestigd in Delaware, specifiek omdat ze verwachten veel fusies en overnames te verrichten en Delaware zien als de staat waarvan het recht dergelijke transacties het meest effectief faciliteert.

Daarbij neemt Delaware recht over het algemeen de persoonlijke aansprakelijkheid van investeerders weg voor de schulden en verplichtingen van hun zakelijke entiteit. Delaware recht staat het ook toe dat de fiduciaire aansprakelijkheid voor schendingen van zorgvuldigheidsplichten wordt beperkt in bepaalde situaties en voorziet in een brede vrijwaring van aansprakelijkheid, hetgeen bestuurders en functionarissen meer zekerheid en minder risico verschaft.

Delaware biedt partijen die actief zijn in de internationale zakenwereld aanzienlijke flexibiliteit om zakelijke entiteiten te vormen die geen vennootschap (‘corporation’) zijn, inclusief ‘limited liability company’s’ en ‘limited partnerships’ die geschikt kunnen zijn voor specifieke situaties. [Zie Delaware’s alternatieven voor vennootschappen.] Delaware’s wetgeving voor deze alternatieve entiteiten is gebaseerd op het principe van contractsvrijheid. Alternatieve Delaware entiteiten stellen hun eigenaren daardoor in staat, bij overeenkomst te bepalen of fiduciaire plichten van toepassing zijn en de rechten en plichten van partijen vast te stellen.

Voor eigenaren van in Delaware gevestigde zakelijke entiteiten is het mogelijk om hun entiteiten zodanig te structureren dat de structuur geheel op hun eigen specifieke situatie is toegesneden. Het recht van Delaware staat namelijk meerdere soorten of klassen van eigendomsrechten toe, waaraan ook onderling verschillende zeggenschapsrechten en economische rechten kunnen worden toegekend. Deze structureringsvrijheid is in het bijzonder aantrekkelijk voor joint venture-transacties, waarin partijen niet altijd dezelfde eigendomsrechten hebben.

Delaware vergt niet dat in Delaware ondernemingsactiviteiten worden ontplooid of kantoren worden aangehouden, anders dan een ‘registered agent’. Eigenaren en bestuurders hoeven niet de Amerikaanse nationaliteit te bezitten. Het management en investeerders kunnen met schriftelijke instemming (eventueel langs elektronische weg) overal ter wereld stemmen of handelingen verrichten, zonder dat hiervoor een formele vergadering is vereist.

Wanneer een geschil zich aandient, kunnen Delaware entiteiten gebruik maken van efficiënte procedures voor geschillenbeslechting. De rechters van Delaware zijn bijvoorbeeld bevoegd te beslissen over geschillen met betrekking tot besluiten en handelingen van managers van Delaware entiteiten, waardoor investeerders toegang krijgen tot de bedrijfsrechter bij uitstek in de Verenigde Staten. [Zie Procederen bij de Delaware Court of Chancery en de Delaware Supreme Court.] Het rechtssysteem in Delaware biedt Delaware entiteiten ook een aantal alternatieven voor geschillenbeslechting zonder openbare en kostbare procedures. Zo heeft Delaware in het vorige decennium een wet aangenomen op grond waarvan partijen in een joint venture op het gebied van de ontwikkeling en/of het gezamenlijk gebruik van intellectuele eigendom de mogelijkheid hebben hun geschillen voor te leggen aan van de Court of Chancery, mits ten minste één partij een Delaware entiteit is en zelfs wanneer het geschil louter draait om schadevergoeding waarvoor normaliter juryrechtspraak is voorgeschreven. Deze wetgeving, andere mogelijkheden tot alternatieve geschillenbeslechting die in Delaware bestaan (ADR) en de lange traditie van de Court of Chancery om geschillen voortvarend en kostenefficiënt te beslechten, maken dat een Delaware identiteit de ideale ondernemingsvorm is voor een internationale joint venture of meer in het algemeen als contractspartij bij grote internationale commerciële contracten.

Als partijen bij een joint venture Delaware dochtermaatschappijen gebruiken om hun joint venture of een ander commercieel contract uit te voeren in een opkomende markt waarin het rechtssysteem op het gebied van geschillenbeslechting zich nog in een ontwikkelingsfase bevindt, kunnen deze partijen ervoor kiezen hun geschillen nog steeds door de Delaware Court of Chancery te laten beslechten. Partijen houden uiteraard de vrijheid om hier in hun joint venture-overeenkomst een nadere invulling aan te geven [Zie Delaware’s mogelijkheden voor alternatieve beslechting van geschillen.] In lijn met het beleid van Delaware om de contractsvrijheid van partijen te eerbiedigen, zullen de rechters in Delaware over het algemeen forumkeuzes en rechtskeuzes in overeenkomsten ten gunste van andere jurisdicties – ook jurisdicties buiten de Verenigde Staten – handhaven. Indien in het buitenland een vonnis wordt gewezen is executie van een dergelijk vonnis in Delaware mogelijk binnen het kader van Delaware wetgeving aangaande erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

Het gemak waarmee entiteiten kunnen worden opgericht, de flexibiliteit in de inrichting van bestuurs- en zeggenschapsstructuren en de aanwezigheid van efficiënte en eerlijke procedures voor geschillenbeslechting, zijn slechts enkele van de voordelen die in Delaware gevestigde zakelijke entiteiten genieten. Deze voordelen maken Delaware tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor elke vorm van ondernemingsactiviteiten, ook wanneer sprake is van een hoofdkantoor buiten de Verenigde Staten.


Voor informatie over de advocatenkantoren die deze artikelen hebben geschreven of vertaald, verwijzen wij u naar het colofon. De staat Delaware is hen erkentelijk voor hun hulp.

Wettelijke afstandsverklaring: De hierin bevatte materialen zijn bedoeld ter informatieverstrekking omtrent de hierin behandelde onderwerpen. Het Department of State van Delaware houdt zich niet bezig met het verstrekken van juridische, boekhoudkundige of andere professionele dienstverlening. Als u op zoek bent naar juridisch advies of andere professionele bijstand, dan moeten de diensten van een hiertoe bevoegde professional worden ingehuurd.

Vertalingen van de inhoud naar een andere taal dan het Engels zijn alleen voor uw gemak verschaft. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd of geïmpliceerd. Ook moet worden opgemerkt dat deze materialen technische en juridische termen kunnen bevatten, waarvan de betekenis moeilijk kan worden vertaald. Als u vragen hebt over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaling, dan raadpleegt u de Engelse versie van het document. Ook kunt u overwegen een advocaat die gespecialiseerd is in de wetgeving van Delaware om advies te vragen.

Raadpleeg de Engelstalige versie van dit artikel voor meer achtergrondinformatie en koppelingen naar het oorspronkelijke bronmateriaal. Dit artikel is vertaald in juli 2013. De Engelstalige versie kan meer recentelijk zijn bijgewerkt.


Image of the Wilmington, DE skyline
+