Delaware.gov logo
חוק החברות
של מדינת דלאוור

האפשרויות בדלאוור ליישוב סכסוכים באופן אלטרנטיבי


בית משפט ה-Chancery עושה הרבה מעבר לליטיגציה מסורתית. [ראה ליטיגציה בערכאה הדיונית (“Chancery”) ובית המשפט העליון של דלאוור.] מדינת דלאוור ובתי המשפט שלה נקטו מספר צעדים בשנים האחרונות במטרה לסייע לתאגידים מרחבי העולם ליישב סכסוכים עסקיים מורכבים מחוץ לכותלי בית המשפט. דלאוור אימצה חוקים וכללים ליצירת מנגנונים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים (ADR) ב-Chancery. כללי ה-Chancery מאפשרים לצדדים להשתתף בהליך גישור בפני בעל תפקיד שיפוטי שאינו השופט המנהל את הדיון. כמו כן, דלאוור מאפשרת גישור במחלוקות עסקיות וטכנולוגיות, מבלי שמתנהל הליך שיפוטי במקביל.

אם כן, צדדים יכולים לפתוח בהליך גישור ב-Chancery, מבלי להגיש תביעה. כך, עסקים זוכים בגישה לשופטים המנוסים של ה-Chancery וכן לפתרון סכסוכיהם באופן יעיל ותוך שמירה על סודיות. מסורת הגמישות של ה-Chancery חל גם ביחס להליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים, היות שהצדדים רשאים להתאים את ההליך לצרכיהם הספציפיים.

ככלל, על מנת לפתוח בהליך גישור ב-Chancery, נדרשת הסכמת שני הצדדים, וכן נדרש כי מקום התאגדותו או מושבו של אחד הצדדים יהיה דלאוור. המגשר הוא אחד מבעלי התפקידים השיפוטיים בבית המשפט. בעלי תפקיד אלה הם בעלי ניסיון רב בפתרון סכסוכים עסקיים מורכבים, כך שמשתתפי ההליכים האלטרנטיביים ליישוב סכסוכים ב-Chancery זוכים בגישה לשופטים המסחריים מהמנוסים בעולם.

הליך אלטרנטיבי ליישוב סכסוכים ב-Chancery הוא גם הליך מהיר, להבדיל מקצבו ההולך ומואט של הליך פרטי דומה, הדומה במהותו להליך ליטיגציה מסורתי. כאשר צדדים בוחרים בגישור , הציפייה היא שהשימוע או הישיבה הראשונים ייערכו מספר חודשים לאחר תחילת התהליך. במידת הצורך ובכפוף להתייעצות עם הצדדים, המגשר רשאי, להציע לוח זמנים מהיר או איטי יותר. מכאן, שמשתתפי ההליכים האלטרנטיביים ליישוב סכסוכים אינם נדרשים להיצמד ללוח זמנים טיפוסי של הליך ליטיגציה, אלא יכולים לקבל תוצאה התואמת את צרכיהם. מאפיין זה מסייע בהפיכת הליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים ב-Chancery ליעילים וחסכוניים יותר עבור משתתפיהם; כמו כן, העלויות אשר גובה בית המשפט עבור ההליך הן לרוב נמוכות מהעלויות שנגבות עבור הליכים דומים במקומות אחרים.

יתרון מהותי נוסף לגישור ב-Chancery הוא סודיות ההליך. להבדיל מתובענה במסגרת ליטיגציה, הבקשה לגישור מטופלת כהגשה חסויה. ככלל, כל הליכי הגישור ב-Chancery הם סודיים, לרבות הפתרון המושג על ידי הצדדים. משתתפי הליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים ב-Chancery יכולים לא רק להגיע לפתרון סכסוכיהם המורכבים הרחק מעיני הציבור, אלא גם להרוויח מהיכולת להתקדם בהליך באופן חסוי ובכך לשמר על יחסיהם העסקיים הנוכחיים והעתידיים.


לקבלת מידע אודות משרדי עורכי הדין שתרגמו וערכו מאמרים אלו אנא בקרו בעמוד ההכרה. מדינת דלוור אסירת תודה על הסיוע.

הגבלת אחריות: החומרים הכלולים במסמך זה מיועדים לספק מידע בכל הקשור לעניינים הנדונים בו. מחלקת המדינה של דלאוור אינה עוסקת במתן שירותים משפטיים, שירותי ראיית חשבון או שירותים מקצועיים אחרים. אם נדרש ייעוץ משפטי או סיוע מקצועי אחר, יש לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת השירותים הדרושים.

תרגומים של חומרים כלשהם לשפות שאינן אנגלית מיועדים אך ורק לצורכי נוחות. דיוק התרגום אינו מובטח ואף אינו משתמע. מן הראוי לציין שחומרים אלה עשויים לכלול מונחים משפטיים טכניים, שמשמעותם אינה קלה לתרגום. אם מתעוררות שאלות כלשהן בכל הקשור למידת הדיוק של המידע הכלול בתרגום, אנא עיינו בגרסת המסמך בשפה האנגלית, ושקלו לפנות לקבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בדיני מדינת דלאוור.

לקבלת מידע רקע נוסף וקישורים לחומרי מקור מקוריים, אנא עיינו בגרסה של מאמר זה בשפה האנגלית. מאמר זה תורגם ביולי 2013, ייתכן שהגרסה באנגלית עודכנה לאחר מועד זה."


Image of the Wilmington, DE skyline
+